27 Sep No Comments Thomas Whetten

Black-Tailed Rattlesnake

A Black-Tailed Rattlesnake photographed on a Wildlife Photo Tour